Page 3

एकोणिसाव्या शतकात प्रकाशित झालेले हे पुस्तक त्या काळात जसे म्हणावे तसे खपले नाही कारण त्या वेळी ज्यांच्यासाठी हे पुस्तक लिहले गेले ते लोक खूप अज्ञानी आणि अशिक्षित होते.

Sir Charles Antony Richard Hoare, British Computer Scientist, inventor of Quick Sort, first introduced the null reference in 60’s programming language ALGOL W. Afterwards he himself called this decision of his a ‘A Billion Dollar Mistake’.